Kế hoạch hoạt động tháng 4

Kế hoạch hoạt động tháng 4

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNGTRƯỜNG THCS TÂN THÀNH Số:         /KHT-THCSTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tân Thành, ngày        tháng 4  năm 2018 KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018   A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN…