THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THỜI KHÓA BIỂU CA SÁNG (Áp dụng từ ngày 06 tháng 01 năm 2020)   Thứ Tiết 7A1 7A2